Документи

Основни документи

Статут Института за физику у Београду

Одлука о стицању статуса института од националног значаја

Уредба о оснивању Института за физику

Одлука о акредитацији Института за физику у Београду

Одлуке о научно-истраживачким лабораторијама Института за физику у Београду

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду

 

ПРAВИЛНИЦИ

Правилник о саставу Научног већа Института за физику

Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) на Институту за физику

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим стандардима

Правилник о службеним путовањима

Правилник о коришћењу моторних возила

Правилник о коришћењу платних картица

Правилник о наградама Института за физику

Правилник о заштити интелектуалне својине (ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Образац о настанку иновације, Расподела прихода, Савесна процена)

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Институту за физику

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини 

Стратегија управљања ризиком

 

ПРОЦЕДУРЕ И ОДЛУКЕ

Одлука о Научном савету

Одлука о обавезном мишљењу Комисије за вредновање научног рада приликом запошљавања истраживача

Одлука о именовању Комисије за вредновање научног рада

Одлука о зарадама запослених

Одлука о процедури везаној за међународне пројекте

Одлука о коришћењу службених мобилних телефона

Одлука о трошковима репрезентација

Одлука о печатима

Одлука о безбедности

Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информацијe и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Одлука о именовању заменика директора Института за физику

Одлука – Комисија за интелектуалну својину

Одлука о именовању управитеља Фондације Института за физику

Процедура вођења и плаћања рачуна

Одлука о именовању лица за безбедност и здравље на раду

Одлука о минулом раду

Одлука директора о хитним радовима на крову

Статус пензионисаних истраживача

Одлука о превозу на посао

Стављање ван снаге одлуке о стимулацији за саветнике

Одлука о утврђивању висине дневница за путовања у земљи

Одлука о координаторима скупова и семинара чији је Институт организатор

Одлука о формирању Лабораторије за физику атмосфере и оптичку метрологију

Овлашћења за рад у Лабораторији за физику атмосфере и оптичку метрологију

Одлука о коришћењу факсимила потписа

Одлука о статусу Одељења за стратешки раст

Одлука о статусу Одељења за управљање људским ресурсима

Одлука о именовању руководиоца Иновационог центра Института за физику

Одлука о документацији неопходној приликом подношења захтева за ангажовање или запошљавање истраживача 

ЦЕНОВНИК услуге еталонирања и акредитације

УПУТСТВА

Упутство за састављање документације и писање извештаја за избор у истраживачко или научно звање

Упутство о начину писања извештаја о изборима у звања Матичног научног одбора за физику

 

ДОКУМЕНТИ АКТУЕЛНОГ САЗИВА УПРАВНОГ ОДБОРА
– Пословник

Пословник о раду Управног одбора Института за физику

– Записници

2014-11-06 ЗАПИСНИК УО

2014-12-12 ЗАПИСНИК УО

2015-01-29 ЗАПИСНИК УО

2015-06-29 ЗАПИСНИК УО

2015-07-07 ЗАПИСНИК УО

2015-11-13 ЗАПИСНИК УО

2016-01-29 ЗАПИСНИК УО

2016-06-21 ЗАПИСНИК УО

2016-12-30 ЗАПИСНИК УО

2017-01-27 ЗАПИСНИК УО

2017-04-26 ЗАПИСНИК УО

2017-09-22 ЗАПИСНИК УО

2018-01-29 ЗАПИСНИК УО

2018/2019 ЗАПИСНИЦИ УО

– Одлуке

2014-12-12 Одлуке УО

2015-01-29 Одлуке УО

2015-07-02 Одлуке УО

2015-07-30 Одлуке УО

2015-11-13 Одлуке УО

2016-02-01 Одлуке УО

2016-06-21 Одлуке УО

2016-12-30 Одлуке УО

2017-01-27 Одлуке УО

2017-04-28 Одлуке УО

2017-09-22 Одлуке УО

2018-01-29 Одлуке УО

2018-05-09 Одлуке УО

2018-06-06 Одлуке УО

2018-07-20 Одлуке УО

2018-20-7 и 31-12 Одлуке УО