Документи

Ванредна ситуација 2020.

План рада на Институту за физику током ванредних мера и упутства везана за процедуре уласка, боравка и изласка

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Прилог 1 – Упутство о мерама превенције за корона вирус , Прилог 2 – Упутство за прање руку, Прилог 3 – Упутство за коришћење заштитних маски и рукавица)

Одлука (ванредне мере)

Основни документи

Статут Института за физику у Београду

Одлука о стицању статуса института од националног значаја

Уредба о оснивању Института за физику

Одлуке о научно-истраживачким лабораторијама Института за физику у Београду

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду

Колективни уговор Института за физику (ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Закључак о преговорима ради закључења Колективног уговора Института за физику у Београду)

 

ПРAВИЛНИЦИ

Правилник о саставу Научног већа Института за физику

Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) на Институту за физику

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим стандардима

Правилник о допуни правилника о рачуноводству

Правилник о утврђивању услова и предлога за стицање стручних звања и избор у стручна звања

Правилник о службеним путовањима (ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Процедуре покретања и правдања службених путовања, Формулар – налог за службено путовање, Девизни формулар за обрачун по путном налогу)

Правилник о коришћењу моторних возила

Правилник о коришћењу платних картица

Правилник о расподели средстава институционог финансирања за материјалне трошкове истраживања

Правилник о наградама Института за физику

Правилник о заштити интелектуалне својине (ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Образац о настанку иновације, Расподела прихода, Савесна процена)

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Институту за физику

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини 

Стратегија управљања ризиком

ПРОЦЕДУРЕ И ОДЛУКЕ

Одлука о именовању директора

Одлука о научно-истраживачким лабораторијама (ПРАТЕЋИ ДОКУМЕНТИ: Прилог Одлуци о научно-истраживачким лабораторијама од 10.02.2020.

Одлука о успостављању јединствених процедура наручивања робе и услуга

Уредба о мораторијуму на сва плаћања

Одлука о Научном савету

Одлука о именовању чланова Одбора за самопроцену

Одлука о успостављању обједињених истраживачких и комуникационих ресурска Института

Одлука о обавезном мишљењу Комисије за вредновање научног рада приликом запошљавања истраживача

Одлука о именовању Комисије за вредновање научног рада

Одлука о промени статуса истраживача

Одлука о зарадама запослених

Одлука о процедури везаној за међународне пројекте

Одлука о афилијацији и захвалницама у публикацијама Института

Одлука о коришћењу службених мобилних телефона

Одлука о трошковима репрезентација

Одлука о печатима

Одлука о безбедности

Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информацијe и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Одлука о именовању заменика директора Института за физику

Одлука – Комисија за интелектуалну својину

Одлука о именовању управитеља Фондације Института за физику

Процедура вођења и плаћања рачуна

Процедура закључења уговора између Института за физику и трећих лица

Процедура за објављивање садржаја на званичној интернет презентацији Института за физику у Београду (Образац сагласности)

Процедура за добијање сагласности за допунско радно ангажовање истраживача у другим установама

Процедура набавке гасова и осталих криогених елемената

Одлука о начину покретања и давања сагласности за набавку роба и услуга (ПРИЛОГ: Образац давања сагласности за набавку роба и услуга)

Одлука о именовању лица за безбедност и здравље на раду

Одлука о минулом раду

Одлука директора о хитним радовима на крову

Одлука о статусу пензионисаних истраживача

Одлука о накнади превоза

Стављање ван снаге одлуке о стимулацији за саветнике

Одлука о утврђивању висине дневница за путовања у земљи

Одлука о координаторима скупова и семинара чији је Институт организатор

Одлука о формирању Лабораторије за оптичку метрологију (Решење о именовању руководиоца Лабораторије за оптичку метрологију, Решење о именовању техничког саветника и стручног сарадника у Лабораторији за оптичку метрологију)

Одлука о оснивању Центра за анализу и развој

Одлука о статусу Одељења за стратешки раст

Одлука о статусу Одељења за управљање људским ресурсима

Одлука о именовању руководиоца Иновационог центра Института за физику

Одлука о документацији неопходној приликом подношења захтева за ангажовање или запошљавање истраживача 

ЦЕНОВНИК услуге еталонирања и акредитације

Одлука о годишњој награди коју може доделити лабораторија или центар Института за физику

Одлука о реорганизацији лабораторија Центра за фотонику

УПУТСТВА

Упутство за састављање документације и писање извештаја за избор у истраживачко или научно звање

Упутство о начину писања извештаја о изборима у звања Матичног научног одбора за физику 

Формулар за извештај о избору у научно звање, према Упутству МОФ,

Формулар за резиме о избору у научно звање, према Упутству МОФ)

ДОКУМЕНТИ АКТУЕЛНОГ САЗИВА УПРАВНОГ ОДБОРА
– Пословник

Пословник о раду Управног одбора Института за физику

– Записници

2014-11-06 ЗАПИСНИК УО

2014-12-12 ЗАПИСНИК УО

2015-01-29 ЗАПИСНИК УО

2015-06-29 ЗАПИСНИК УО

2015-07-07 ЗАПИСНИК УО

2015-11-13 ЗАПИСНИК УО

2016-01-29 ЗАПИСНИК УО

2016-06-21 ЗАПИСНИК УО

2016-12-30 ЗАПИСНИК УО

2017-01-27 ЗАПИСНИК УО

2017-04-26 ЗАПИСНИК УО

2017-09-22 ЗАПИСНИК УО

2018-01-29 ЗАПИСНИК УО

2018/2019 ЗАПИСНИЦИ УО

2019. ЗАПИСНИЦИ УО

2020. ЗАПИСНИЦИ УО

2021. ЗАПИСНИЦИ УО

2021-06-25 ЗАПИСНИК УО

2021-07-27 ЗАПИСНИК УО

2021-10-28 ЗАПИСНИК УО

– Одлуке

2014-12-12 Одлуке УО

2015-01-29 Одлуке УО

2015-07-02 Одлуке УО

2015-07-30 Одлуке УО

2015-11-13 Одлуке УО

2016-02-01 Одлуке УО

2016-06-21 Одлуке УО

2016-12-30 Одлуке УО

2017-01-27 Одлуке УО

2017-04-28 Одлуке УО

2017-09-22 Одлуке УО

2018-01-29 Одлуке УО

2018-05-09 Одлуке УО

2018-06-06 Одлуке УО

2018-07-20 Одлуке УО

2018-20-7 и 31-12 Одлуке УО