Лабораторије

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КВАНТНУ БИОФОТОНИКУ

Истражују се специфичне интеракције ласера и атома које генеришу процесе кохерентног заробљавања популације, повезане феномене електромагнетно индуковане транспаренције и абсорпције, као и нелинеарне магнето-оптичке ротације поларизације.

ГРУПА ЗА ГРАВИТАЦИЈУ, ЧЕСТИЦЕ И ПОЉА

Група проучава аспекте гравитације који су блиско повезани са њеном квантизацијим и унификацијом са осталим фундаменталним интеракцијама; алтернативне теорије гравитације.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРИМЕНУ РАЧУНАРА У НАУЦИ

Физика комплесних система; ултрахладни квантни гасови; нелинеарни динамички системи; јако корелисани електронски системи; електронски транспорт у материјалима; био, нано и техно-социјалне комплексне мреже; рачунарство високих перформанси; Монте Карло метод примене…

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 2Д МАТЕРИЈАЛЕ

Истраживање 2Д материјала, њихових хетероструктура као и уређених наноструктура у фотоници, која укључује оптичке, електричне, термалне и механичке особине.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НЕРАВНОТЕЖНЕ ПРОЦЕСЕ И ПРИМЕНУ ПЛАЗМЕ

Основни правци истраживања лабораторије су кинетичка теорија, атомски, молекулски судари и транспортни процеси, микропражњења, пробој у гасовима и течностима, биомедицинске и нанотехнолошке примене плазме.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ МАТЕРИЈАЛА

Карактеризација више врста електронских материјала. Експерименталне методе које се користе су вибрациона спектроскопија, АФМ и СЕМ микроскопија, фотолуминисцентна спектроскопија и магнето-оптичка мерења. Доминантно се изучавају механизми формирања нано-објеката у различитим системима и плазмон-фонон интеракција.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА СТАТИСТИЧКУ ФИЗИКУ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМА

Проучавање динамике слабо-флуидизираних грануларних система; aнализа структурних својстава грануларних паковања; оптимизација процеса компактификације и сегрегације; изучавање електричне проводности грануларних материјала, случајна секвенцијална депозиција и адсорпција сложених тродимензионалних објеката; перколације на решеткама; „predator-prey“ модели на решеткама…

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЛАСЕРСКУ ИНТЕРАКЦИЈУ СА МАТЕРИЈАЛИМА И ЛАСЕРЕ

Употреба ласера разних типова омогућује достизање различитих ефеката модификације материјала са циљем побољшања особина, формирање нових структура и материјала, који се могу применити у разним областима развоја.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА СПЕКТРОСКОПИЈУ ПЛАЗМЕ И ЛАСЕРЕ

Истраживачке области Лабораторије су експериментална физика гасних пражњења и нискотемпературна плазма, затим атомска и молекуларна емисиона спектроскопија, развој и примена ласерских техника и технологија, као и друге сродне области.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИКУ МАТЕРИЈАЛА ПОД ЕКСТРЕМНИМ УСЛОВИМА

Испитивања оптичких и структурних особина материјала на високим притисцима и високим температурама. Испитивање луминисцентних особина материјала. Синтеза и карактеризација луминисцентних материјала.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НЕЛИНЕАРНУ ФИЗИКУ

Теоријска и нумеричка проучавања генерисања, простирања и стабилности временских, просторних и просторно-временских структура у нелинераним оптичким срединама: таласоводима, фотоничним решеткама, нелокалним медијима…

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НЕЛИНЕАРНУ ФОТОНИКУ

Теоријска и експериментална истраживања у области нелинеарне фотонике,
физике фотонских кристала, интеракције светлости са материјом,
укључујући примене у свеоптичким и иновационим технологијама.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АТОМСКЕ СУДАРНЕ ПРОЦЕСЕ

Области истраживања су сударни процеси електрона са атомима и молекулима (експеримент/теорија), ласерски индукована спектроскопија (експеримент), интеракција синхротронског зрачења са молекулима (експеримент) и интеракција јаких поља са атомским системима у општем случају (теорија).

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИКУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Активности Лабораторије за физику животне средине обухватају фундаментална и примењена истраживања у области атмосферских процеса, транспорта и трансформације загађујућих супстанци (аеросоли, гасови) и процену њиховог утицаја на животну средину, климу и здравље људи.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИКУ ВИСОКИХ ЕНЕРГИЈА

Експериментална физика високих енергија на експерименту АТЛАС у Церну и теоријска физика релативистичких судара тешких јона. На експерименту АТЛАС истражује се суперсиметрија, физика Хигсових бозона, и мери се маса W бозона.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОМИМЕТИКУ

Лабораторија за биомиметику се бави решавањем актуелних друштвених проблема тражећи идеје, инспирацију и решења у природи и њеним јединственим биолошким процесима, понашањима и системима.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЧВРСТО СТАЊЕ

Истраживања из области физике чврстог стања и физике материјала, са нагласком на проучавања оптичких, транспортних и магнетних својстава широке групе материјала од полупроводника и суперпроводника до изолатора и магнетних материјала.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОФИЗИКУ

У циљу испитивања, манипулације и промена биолошких материјала користе се ласерске светлости различитих особина, од континуалних ласера који емитутју ултракратке импилсе, од UV до IC спектралне области.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФОТОАКУСТИКУ

Истражују се интеракције светлости и материје у временском и фреквентном домену. Анализирају се транспортни процеси са нагласком на термалним аспектима, и развијају се методе и технике везане за основне и примењене науке у оквиру индустријских примена и заштите човекове околине.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АСТРОФИЗИКУ И ФИЗИКУ ЈОНОСФЕРЕ

Соларна и звездана астрофизика, истраживања горњих слојева атмосфере.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НАНОСТРУКТУРЕ

Истраживања обухватају синтезу различитих наноструктурних материјала као што су метални оксиди, мултифероични нанокомпозити перовскитне структуре и гвожђе гарнети на бази ретких земаља; испитивање њихових структурних, оптичких, вибрационих, електричних и магнетних особина као и њихову потенцијалну примену.

НИСКОФОНСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НУКЛЕАРНУ ФИЗИКУ

Основна и примењена истраживаења у области носкофонске нуклеарне спектроскопије, физике неутрина и миона, космичког зрачења, нуклеарних реакција индукованих електричним пражњењима и радиоекологије.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОМЕДИЦИНСКЕ СИМУЛАЦИЈЕ

Развој софтверског пакета SimSurgery за тродимензионалну симулацију различитих хируршких интервенција као што су, на пример, микроталасна аблација, радиофрекфентна аблација, итд.