СЛУЖБЕ

СЛУЖБЕ ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Достизању научно-истраживачких циљева које Институт за физику има пред собом, али и јачању његове друштвене улоге, помажу службе које су усмерене на административне, правне и финансијске послове. Кроз свој делокруг послова службе заједно са центрима и лабораторијама раде на изградњи угледа установе у земљи и иностранству, стварајући од ње изврсну и међународно конкурентну научну установу.

Одељење за финансијске и рачуноводствене послове

Одељење обавља финансијске и рачуноводствене послове, анализира и врши финансијску контролу пословања, води књиговодство, врши исплату зарада и саставља извештаје прописане Законом о рачуноводству.

Задужено је за све финансијске и књиговодствене послове, а броји пет службеника.

Одељење за правне, кадровске и административне послове

Одељење обавља правне послове Института, припрема материјале за седнице Управног одобра и Научног већа, врши правну анализу пословних активности, води јавне набавке и води документациони систем и реализује друге послове из овог делокруга рада.

Одељење има осам запослених.

Погледајте страну ДОКУМЕНТИ.

Одељење за пројекте и сарадњу

Одељење координише послове везане за реализацију међународних пројеката, помаже руководицима пројеката у писању предлога пројеката, састављању извештаја и реализовању осталих административних активности.

У Одељењу раде две особе.

Погледајте страну МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ.

Одељење за комуникације

Одељење сарађује са медијима, припрема обуке новинара, производи оригиналан текстуални и видео садржај, организује јавне догађаје у циљу афирмисања културе науке, комуникације науке и целоживотног образовања.

Као институт од националног значаја за Републику Србију, Институт за физику има додатну обавезу да ради на јачању општег угледа науке у друштви и ширењу заинтересованости за науку и теме којима се она бави.

Погледајте страну КОМУНИКАЦИЈЕ.