[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Теоријска и нумеричка проучавања генерисања, простирања и стабилности временских, просторних и просторно-временских структура у нелинераним оптичким срединама: таласоводима, фотоничним решеткама, нелокалним медијима… Дисипативни солитони у полупроводницима, нанокомпозитима, фотонским кристалима, метаматеријалима, атмосфери и биолошким срединама. Решавање мултидимензионих парцијалних диференцијалних једначина; аналитичко решавањe различитих форми нелинеарне Шредингерове једначине преко експанзионог метода базираног на Јакобијевим елиптичким функцијама. Примена метода оптимизације на практичне проблеме.

Руководилац лабораторије је др Милан Петровић, научни саветник.

 
ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Милан Петровић, научни саветник
  2. др Александра Стринић, научни саветник
  3. др Рака Јовановић, виши научни сарадник
  4. др Никола Петровић, виши научни сарадник

[:en]

FIELD OF RESEARCH ACTIVITIES

Theoretical and numerical study of generation, propagation and stability of temporal, spatial and spatio-temporal structures in nonlinear optical media: waveguides, photonic lattices, nonlocal media…Dissipative solitons in semi-conductors, nanocomposites, photonic crystals, metamaterials, atmosphere and biological habitats. Solving multidimensional partial differential equations; analytic solving of various forms of nonlinear Schrodinger equation through expansion method based on the Jacobi elliptic functions. Application of the method of optimization to practical problems.

Head of the laboratory is Dr Milan Petrović.

RESEARCHERS
  1. Dr Milan Petrović
  2. Dr Aleksandra Strinić
  3. Dr Raka Jovanović
  4. Dr Nikola Petrović

[:]