IPB

Програм за младе истраживаче SEED

01. априла 2024.

ИНТЕРНИ ПОЗИВ

Сврха програма за младе истраживаче (SEED) је (1) подстицање проактивности у истраживачком раду код младих истраживача, (2) стицање искуства у припреми и реализацији самосталних пројеката код младих истраживача као и (3) пружање подршке за креирање нових истраживачких капацитета Института за физику.

Средства потребна за финансирање интерног позива Института за физику обезбеђена су  у оквиру пројекта Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE). Позив је намењен младим истраживачима запосленим на Институту за физику који су на почетку своје професионалне каријере (6 година од уписа на докторске студије и млађи од 35 година).

Позив је отворен до утрошка обезбеђених средстава. Пријаве за прву групу пројеката су отворене до 19. априла 2024. године. Правила за пријаву су прописана SAIGE правилником. Буџет по пројекту је до 8 000 ЕУР. Максимално трајање пројекта је 4 месеца (уз посебан захтев и одобрење SAIGE-а може се продужити на 6 месеци). Заинтересовани истраживачи подносе кратак предлог пројекта на  обрасцу који се може наћи на линку, уз јасно наведене планове истраживачких активности.

Буџетом пројекта се могу финансирати:

 • Трошкови везани за истраживање (материјали, потрошни материјал, екстерна стручна услуга/савет).
 • Куповина мале опреме потребне за подршку предложеним истраживачким активностима.
 • Трошкови обука, уколико су предвиђене, везани за извођење одабраног пројекта, искључујући путне трошкове.
 • Трошкови путовања и боравка у износу до 1 000 ЕУР, искључиво у вези са планираним истраживачким активностима.

Све набавке и процедуре морају да прате правила и процедуре прописане законима и подзаконским актима Републике Србије.

Добитници пројекта имају обавезу да редовно достављају сву потребну документацију Институту за физику (на имејл адресе kabinet@ipb.ac.rs и tto@ipb.ac.rs). На крају пројекта потребно је да истраживачи финални извештај о резултатима пројекта и финални финансијски извештај доставе на исте адресе. Институт ће извештаје даље проследити пројекту SAIGE.

Критеријуми за евалуацију:

 • Истраживачка активност мора да има јасну и документовану корист за Институт за физику и за самог истраживача.
 • Тражене обуке, ако их има, морају бити у директној вези са планираним истраживањима и да доводе до значајног побољшања истраживачких способности.
 • Изабрани пројекти морају да дају јасну индикацију потенцијала за будући раст и развој.
 • Трајање пројекта је 4 месеца (у изузетним случајевима може се тражити продужење до 6 месеци).

Процедура пријаве и оцењивања пројеката:

 1. Истраживач доставља Институту за физику образац попуњен на енглеском језику. Предлози пројеката достављају се на адресе kabinet@ipb.ac.rs и tto@ipb.ac.rs, до 19. априла 2024. године, са subject линијом: IPB SEED.
 2. Поред руководиоца, сваки предложени пројекат може имати још једног младог истраживача. За подршку у реализацији пројекта, истраживачи могу предложити ментора који надгледа, али не учествује у пројекту.
 3. По достављању предлога пројекта, Иновациони центар даје потврду да је примио документ.
 4. Процедура се завршава тако што интерна Евалуациона комисија разматра све пристигле предлоге пројеката, прави одговарајућу ранг листу и доноси одлуку о додели средстава у оквируовог позива.

Према правилима SAIGE, комисију чине директор Института, председник Научног већа и руководилац Иновационог центра. У случају сукоба интереса, чланови комисије се мењају према одговарајућој процедури. Процес евалуације надгледају директор Јединице за управљање пројектом SAIGE и национални консултант Института у оквиру пројекта SAIGE.

Образац предлога пројекта

Детаљније информације о позиву истраживачи могу добити путем имејла, слањем упита на адресу Иновационог центра: tto@ipb.ac.rs