IPB

Весна Илић

10. априла 2018.

У оквиру семинара Центра за фотонику, др Весна Илић, научни саветник са Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду одржаће предавање под насловом:

„ПРИНЦИПИ РАДА И АНАЛИЗА ЋЕЛИЈА МЕТОДАМА ПРОТОЧНЕ ЦИТОМЕТРИЈЕ“

Семинар ће бити одржан у сали „Звонко Марић“ Института за физику у Београду, у среду 11. априла 2018. са почетком у 14:00 часова.

Сажетак

Проточна цитометрија у најширем смислу подразумева мерење, на нивоу
сваке појединачне ћелије, флуоресценце и расипања светлости о честице
током њиховог пролаза у струји флуида кроз проточни цитометар. Методама
проточне цитометрије могуће је описати скоро све структурне особине,
функцију и метаболизам ћелија у суспензији и данас су и клиничка
дијагностка и истраживања у биомедицини незамисливи без употребе ове
методе.

У односу на друге методе анализе ћелија (микроскопија,
ћелијска ELISA…) проточна цитометрија има низ предности. Проточни
цитометар анализира сваку појединачну ћелију у узорку и резултате може
да прикаже на нивоу појединачне ћелије Анализа је је изузетно брза (и
до 106/min) па је за релативно кратко време – сврсисходно за терапију –
могуће могу детектовати присуство ретких ћелијских популација као што су
популација матичних ћелија у периферној крви или костној сржи, или
малигне ћелије заостале после терапије. Рачунари који су саставни део
сваког проточног цитометра омогућавју мултипараметарску анализу и
статистичку обраду целог узорка тако да су мерења прецизна, осетљива и
репродуцибилна. Захваљујући развоју рачунарске технике данас постоје
проточни цитометри који су у стању да сниме и „фотомикрографију“ сваке
појединачне ћелије тако да ти апарати фузионишу у себи и проточни
цитометар и микроскоп. Једна од посебних могућности најкомплекснијих
проточних цитометара је да се изолују и пречисте изузетно ретке
популације ћелија (1 ћелија на 10000) које је затим могуће применити у
различитим видовима ћелијске терапије.

Поред наведених огромних предности мора се рећи да проточна
цитометрија има и неке недостатке. Овом методом се не могу без
предходног третмана протеолитичким ензимима анализрати ћелије из
солидних ткива и адхерентне ћелије у култури због чега за анализу ових
ћелија микроскопске технике остају незаменљиве.