IPB

Марко Опачић

10. априла 2018.

Семинар Центра за физику чврстог стања и нове материјале под насловом:

„Мали утицај магнетног уређења на динамику решетке TaFe1.25Te3“

одржаће наш колега Марко Опачић у читаоници Института за физику „Др Драган Поповић“, у петак 13. априла 2018. године са почетком у 14:00 часова.

Сажетак

Након кратког теоријског увода у Раманово расејање и приказа експерименталне поставке, разматрају се вибрационе особине квази-једнодимензионалног магнетног материјала са уређењем на бази спинских
ланаца TaFe1.25Te3. Приказани су рамански спектри у температурском опсегу од 80 до 300 К. Уочено је
и на основу поларизационих мерења и нумеричких прорачуна означено девет рамански активних модова, A_g и
B_g симетрије. Темепратурска зависност енергије и полуширине углавном се добро описује анхармонијским
ефектима. Једино одступање огледа се у ширењу три A_g мода у близини критичне температуре T_N=200 K. Ово
упућује на закључак да је магнетни фазни прелаз континуалан и да је електрон-фонон интеракција приближно
константна у анализираном температурском опсегу. Мале промене полуширине око T_N приписане су спинским
флуктуацијама.[1]

[1] M. Opačić, N. Lazarević, D. Tanasković, M. M. Radonjić, A. Milosavljević, Yongchang Ma, C. Petrovic,
and Z. V. Popović, Phys Rev B 96, 174303 (2017).