Лабораторија за наноструктуре

ОБЛАСТ РАДА

Наша истраживања обухватају синтезу и карактеризацију физичких својстава различитих наноструктурних материјала као што су метални оксиди, мултифероични нанокомпозити перовскитне структуре, ортоферити и гвожђе гарнети на бази ретких земаља. Испитујемо структурне, оптичке, вибрационе, електричне и магнетне особине, као и потенцијалну примену ових материјала у технологијама пречишћавања вода, фотоволтаике и заштите од електромагнетног зрачења. Наша група се бави и теоријским проучавањем и нумеричким симулацијама вибрационих и оптичких својстава наноструктурних система.

Истражујемо утицај наноструктуре материјала на његове електромагнетне, транспортне, механичке и биолошке особине. Фокус истраживања је како спољашње класично електромагнетно поље модификује динамику носилаца спина и наелектрисања у нанокристалима, квантним тачкама и молекуларним магнетима. На наноскали, електрични и магнетни одзив се мења у односу на идеалне велике кристале. Неуређеност на малим скалама производи јака електрична поља. Преко промена у спинским и фононским спектрима и стањима, пратимо процесе и издвајамо особине материјала које утичу на њих. Спинске интеракције и њихов одзив на електрична и магнетна поља се јако мењају са особинама наноструктурних материјала. Контрола над овим интеракцијама омогућује посредну контролу квантних стања спинова, и утиче на процесе у којима интеракције уништавају квантну кохеренцију спинова. Пратећи промењену динамику спинова у наноструктурама, развијамо основне процедуре за коришћење спинова као медијума за чување и обраду квантне информације.

Део наше групе бави се и истраживањем које укључује испитивање биолошких система: ћелија рака, аналита крви и биомолекула коришћењем стандардне и површински-подстакнуте Раманове спектроскопије. Испитујемо интеракције између oксидних наночестица и ћелија рака и обрађујемо сложеност проучаваних биолошких структура помоћу статистичких метода које се код нас развијају и примењују на велику количину података.

Руководилац лабораторије је др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник.

Eлектронска пошта:  nano@ipb.ac.rs

ИСТРАЖИВАЧИ

др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник

др Соња Ашкрабић, виши научни сарадник

др Новица Пауновић, виши научни сарадник

др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник

др Бојан Стојадиновић, виши научни сарадник

др Милена Филиповић, научни сарадник

др Мирјана Милетић, научни сарадник