[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Активности Лабораторије за физику животне средине обухватају фундаментална и примењена истраживања у области атмосферских процеса, транспорта и трансформације загађујућих супстанци (аеросоли, гасови) и процену њиховог утицаја на животну средину, климу и здравље људи.

Истраживања се заснивају на синергијској примени модела, аналитичких метода, ин ситу и даљинских мерења с посебним фокусом на:

 • моделирање и анализа релевантних атмосферских параметара у вези са интеракцијама загађујућих супстанци и њиховог транспорта;
 • анализа загађујућих супстанци (VOC, неоргански гасови, PM и чађ) у мултифазним системима, лабораторијским условима, и ваздуху отвореног и затвореног простора животне средине;
 • карактеризација узорака из животне средине (PM, вегетација и земљиште) на основу хемијског састава (елементи у траговима, јони, органски/елементни угљеник и PAH);
 • хумани биомониторинг и биомониторинг загађења ваздуха елементима у траговима и дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POP) коришћењем маховина и листова виших биљака;
 • анализа оптичких карактеристика атмосферских аеросола и њихове интеракције са облацима;
 • даљинска детекција атмосферских аеросола;
 • нумеричке симулације атмосферског циклуса честица песка и њихове улоге у климатском систему;
 • развој и примена статистичких метода и метода машинског учења за анализу података из животне средине.

Руководилац лабораторије је др Зоран Мијић, виши научни сарадник.


ЧЛАНОВИ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Научни саветник:

др Мира Аничић Урошевић

др Андреја Стојић

Виши научни сарадник:

др Зоран Мијић

др Гордана Јовановић

др Мирјана Перишић

Научни сарадници:

др Маја Кузманоски

др Тијана Милићевић

Истраживачи сарадници:

др Лука Илић

Истраживачи приправници:

Филип Алимпић

Јелена Ђорђевић


НАШ САЈТ

www.envpl.ipb.ac.rs

[:en]

Research interests

Activities of the EPL include fundamental and applied research related to atmospheric processes, transport and transformation of pollutants (aerosols and gaseous species) and their impact on the environment, climate and human health. The investigation has been performed based on synergistic use of analytical, in situ and remote sensing techniques, as well as modeling tools for various environmental applications. Special interest focused to the following:

 • modeling and experimental analysis of relevant atmospheric parameters associated with the pollutant interactions and transport processes
 • indoor, outdoor, multiphase environmental and chamber experiment sample analyses (VOC, inorganic gaseous pollutants, PM and soot concentration)
 • chemical characterization of PM, vegetation, soil and atmospheric bulk deposition including trace metals, constituent ions, organic/elemental carbon and PAH
 • human, moss and tree leaves biomonitoring of trace element and POP distributions
 • active ground-based atmospheric aerosol laser remote sensing
 • investigation of aerosol optical properties and aerosol-clouds interaction
 • numerical simulations of the atmospheric cycle of mineral dust aerosol
 • environmental data analysis (machine learning, statistical, spatio-temporal, multifractal, receptor, hybrid receptor, health and mortality risk assessment) and model development

Head of the Laboratory is Dr. Zoran Mijić, Associate Research Professor.


OUR MEMBERS

Full Research Professor

Dr. Mira Aničić Urošević

Associate Research Professor

Dr. Zoran Mijić

Dr. Gordana Jovanović

Dr. Mirjana Perišić

Dr. Andreja Stojić

Assistant Research Professor

Dr. Maja Kuzmanoski

Dr. Tijana Milićević

Research Assistant

Dr. Luka Ilić

Junior Researcher

Filip Alimpić

Jelena Đorđević


OUR WEBSITE

www.envpl.ipb.ac.rs

[:]