Центар за физику чврстог стања и нове материјале

Фокус истраживања у Центру за физику чврстог стања смерен је на проучавање оптичких, транспортних и магнетних својстава широке групе материјала, са посебним нагласком на њихова вибрациона својства. Актуелне експерименталне поставке укључују Брилуионово, Раманово и Инфрацрвено расејање, фотолуминисценцију, елипсометрију, AFM и STM и друга оптичка мерења.

Истраживачи Центра се баве теоријским и експерименталним студијама и нумеричким симулацијамаразличитих својстава наноструктуираних система, као и изучавањем својстава фотонских и метаматеријала.

Истраживачи

У Центру ради 45 истраживача у оквиру четири лабораторије Института за физику.

Теме истраживања

Физика суперпроводника, физика јако корелисаних електронских система, физика полупроводника, физика дводимензионалних и квазидимензионалних материјала, физика нано материјала, физика биоматеријала, физика метаматеријала, примена оптичке спектроскопије у културном наслеђу, примена оптичке спектроскопије у форензици.

Опрема

Лабораторија за синтезу материјала и раст кристала, лабораторија за наноскопију (STM, AFM, SNOM), лабораторија за FT-инфрацрвену спектроскопију и елипсометрију, лабораторија за Раманово расејање и фотолуминисценцију, лабораторија за µ-Раманову спектроскопију расејања, лабораторија за Брилунеову спектроскопију расејања, лабораторија за мерење транспортних својстава, лабораторија за магнетна и магнето-оптичка мерења.

Руководилац Центра за физику чврстог стања и нове материјале је др Ненад Лазаревић.