Управа

ДИРЕКТОР

Директор Института је др Александар Богојевић. Професор Богојевић је члан Сената Универзитета у Београду, члан националне Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом, члан Савета Истраживачке станице Петница и координатор пројекта Верокио. Један је од оснивача Лабораторије за примену рачунара у науци на Институту за физику. Аутор је више од 60 истраживачких радова и два уџбеника из квантне теорије поља. Аутор је или коаутор четири књиге, уредник једне монографије и аутор великог броја есеја у науци и технологији. Ментор је великог броја докторских дисертација, мастер и дипломских радова.

Биографија др Александра Богојевића

Институтом за физику у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност, руководи директор који организује и руководи процесом рада, води пословање Института, самостално доноси одлуке и одговоран је за финансијско пословање и законитост рада Института.

Претходни директори

УПРАВНИ ОДБОР

Решењем од 20. Децембра 2018. године за председника Управног одбора именован је академик Ђорђе Шијачки, а за чланове: академик Зоран Кнежевић, проф. др Бранко Ковачевић, академик Миљко Сатарић, др Марија Радмиловић Рађеновић, др Александар Белић и др Лидија Живковић.

Управни одбор Института за физику има седам чланова које именује Влада Републике Србије и то тако што председника и три члана одређује као своје представнике, а три члана именује на предлог Научног већа Института из редова запослених истраживача. Управни одбор доноси Статут Института, одлучује о пословању, именује и разрешава директора, одлучује о коришћењу средстава, утврђује основе пословне политике, одлучује о удруживању Института у сложене облике организовања и оснивању правних лица.

НАУЧНО ВЕЋЕ

Научно веће Института за физику чини 45 истраживача у научном звању, млађих од 65 година и запослених на Институту са пуним радним временом. Чланови су представници шест групација лабораторија (из сваке по 7 њих), директор, заменик директора и руководилац Иновационог центра Института за физику.

Научно веће према Статуту предлаже програм научноистраживачког рада, оцењује предлоге научних пројеката које финансира надлежно министарство, одлучује о стицању научног звања, даје мишљење Управном одбоду о кандидатма за директора и обавља друге Законом прописане функције.

Актуелно Научно веће формирано је на Конститутивној седници 02.04.2019. Председница Научног већа је др Жељка Никитовић, научни саветник, а заменик председника је др Бранислав Цветковић, научни саветник.