ОБЛАСТ РАДА

Теоријска и експериментална истраживања у области нелинеарне фотонике,
физике фотонских кристала, интеракције светлости са материјом,
укључујући примене у свеоптичким и иновационим технологијама. Фокус је
на теоријским и нумеричким истраживањима која могу предвидети динамичке
и стационарне ефекте у физици фотонских кристала а затим и њихове
експерименталне реализације. Истраживања покривају области нелинеарне
оптике и нелинеарне фотонике почевши од теоријског истраживања структуре
фотонских кристала које подржавају формирање солитона, површинских
солитона у фотонским решеткама, локализације светлости у њима, изучавање
простирања и интеракције разних класа недифрагујућих зрака у нелинеарним
материјалима, као и формирање детерминистичких апериодичних фотонских
решетки користећи разне недифрагујуће зраке, до достизање новог нивоа у
експерименталном истраживању Аири снопова, формирања квазипериодичних
Фибоначијевих решетки као и детерминистичких апериодичних фотонских
решетки помоћу недифрагујућих зрака.

Руководилац лабораторије је др Драгана Јовић Савић, научни саветник.

ИСТРАЖИВАЧИ

др Драгана Јовић Савић, научни саветник

др Јадранка Васиљевић, научни сарадник

Исидора Влаовић, истраживач приправник

Дамир Митић, истраживач приправник