[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Теоријска и експериментална истраживања у области нелинеарне фотонике,
физике фотонских кристала, интеракције светлости са материјом,
укључујући примене у свеоптичким и иновационим технологијама. Фокус је
на теоријским и нумеричким истраживањима која могу предвидети динамичке
и стационарне ефекте у физици фотонских кристала а затим и њихове
експерименталне реализације. Истраживања покривају области нелинеарне
оптике и нелинеарне фотонике почевши од теоријског истраживања структуре
фотонских кристала које подржавају формирање солитона, површинских
солитона у фотонским решеткама, локализације светлости у њима, изучавање
простирања и интеракције разних класа недифрагујућих зрака у нелинеарним
материјалима, као и формирање детерминистичких апериодичних фотонских
решетки користећи разне недифрагујуће зраке, до достизање новог нивоа у
експерименталном истраживању Аири снопова, формирања квазипериодичних
Фибоначијевих решетки као и детерминистичких апериодичних фотонских
решетки помоћу недифрагујућих зрака.

Руководилац лабораторије је др Драгана Јовић Савић, научни саветник.

ИСТРАЖИВАЧИ

др Драгана Јовић Савић, научни саветник

др Јадранка Васиљевић, научни сарадник

[:en]

ABOUT LABORATORY FOR NONLINEAR PHOTONICS
 • Laboratory for Nonlinear Photonics is established within the Photonics
  Center, at the Institute of Physics Belgrade to control nonlinear
  phenomena and exploit them for novel optical systems. The group is led
  by Dr. Dragana Jović Savić, and it is focused on the theoretical and
  numerical work that can provide predictions of dynamic and stationary
  effects in photonic crystals physics as well as their experimental
  realization. It works in the field of nonlinear optics, nonlinear
  photonics, and optical processing, originated in the theoretical
  investigation of photonic crystals structures facilitating soliton
  formation and angular momentum transfer, surface solitons in photonic
  lattices, expanding toward novel applications of nonlinear optical
  effects in optical telecommunication and information processing such as
  Anderson localization of light in photonic lattices, reaching a new
  level in the experimental investigation in defect-guided Airy beams in
  optically induced waveguide arrays, fabrication of quasiperiodic
  waveguides such as Fibonacci lattices and deterministic aperiodic
  photonic lattices using non-diffracting beams, especially class of
  Mathieu beams.
  Our researched topics are focused on the following:
  •       Effects of light propagation in photorefractive materials: nonlinear
  dynamics
  •       Photonic crystals: photonic lattice
  •       Wave propagation in optically induced photonic lattices
  •       Anderson localization
  •       Developing novel concepts for all-optical communication and
  information technologies
  •       Non-diffracting beams and their mutual interaction in nonlinear media
  •       Creation of deterministic aperiodic lattices using non-diffracting
  beams
OUR RESEARCHERS

Dr. Dragana Jović Savić

Dr. Jadranka Vasiljević[:]