[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Експериментална физика високих енергија на експерименту АТЛАС у Церну и теоријска физика релативистичких судара тешких јона. На експерименту АТЛАС истражује се суперсиметрија, физика Хигсових бозона, и мери се маса W бозона.Такође се ради на унапређењу b-џет тригера и мерењу луминозности. Теоријски део бави се проучавањем кварк-глуонске плазме.

Лабораторија је носилац два међународна гранта, (1) др Магдалена Ђорђевић – European Research Council (ERC) 2016 Consolidator Grant, 2017-2022; (2) др Јелена Јовићевић – H2020-MSCA-IF-2020, 2021 – 2023.

Руководилац лабораторије је др Лидија Живковић, научни саветник.

ИСТРАЖИВАЧИ
 1. др Лидија Живковић, научни саветник
 2. др Магдалена Ђорђевић, научни саветник
 3. др Марија Врањеш Милосављевић, научни саветник
 4. др Ненад Врањеш, научни саветник
 5. др Јуси Аувинен, виши научни сарадник
 6. др Јелена Јовићевић, виши научни сарадник
 7. др Ларс Бемстер, научни сарадник
 8. др Бојана Илић, научни сарадник
 9. др Битика Кармакар
 10. Евелин Бакош, истраживач сарадник
 11. Душан Жигић, истраживач сарадник
 12. Вељко Максимовић, истраживач сарадник
 13. Стефан Стојку, истраживач сарадник

[:en]

FIELD OF RESEARCH ACTIVITIES

Experimental high energy physics in the ATLAS experiment at CERN and theoretical physics of relativistic heavy ion collisions. Supersymmetry, Higgs Boson physics, and W boson mass measurement are investigated in the ATLAS experiment. Additionally, the b-jet trigger improvement and luminosity measurement are underway. The theoretical part engages in the study of quark-gluon plasma.

The laboratory is the host of two international grants: (1) Dr Magdalena Đorđević – European Research Council (ERC) 2016 Consolidator Grant, 2017-2022; (2) Dr Jelena Jovićević – H2020-MSCA-IF-2020, 2021 – 2023.

Head of the laboratory is Dr Lidija Živković.

RESEARCHERS
 1. Dr. Lidija Živković
 2. Dr. Magdalena Đorđević
 3. Dr. Marija Vranješ-Milosavljević
 4. Dr. Nenad Vranješ
 5. Dr. Jusi Auvinen
 6. Dr. Jelena Jovićević
 7. Dr. Lars Bemster
 8. Dr. Bojana Ilić
 9. Dr. Bitika Karmakar
 10. Evelin Bakoš
 11. Dušan Žigić
 12. Veljko Maksimović
 13. Stefan Stojku

[:]